سال 1393: سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی
حوزه هاي منطقه

مجموعه اي كامل از لينك سايت هاي مختلف را در قسمت پيوندها مشاهده فرماييد
ليست اجلاس هاي تخصصي هیأت امنای استان را در قسمت اداري مشاهده فرماييد
  

پست الکترونیکی هیأت امنای استان: m13iau@yahoo.com , info@iau13.ac.ir

SMS: 10001142837768

 

 

 
تاريخ به روز رساني 16/01/93
This site and contents copyright 2014 Islamic Azad University of AzarbaijanSharghi . All rights reserved
  Designer: عليرضا اللهوردي ممقاني