بازگشت به صفحه اصلي

 

بخشنامه ها و دستورالعملهای حوزه اداری در سایت اداره کل امور کارکنان ... www.saiau.net

سایت معاونت اداری و مالی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ... www.edarimali.ir

نمونه برگ مأموريت و مرخصي رؤسای واحدها و مراکز منطقه

 

 


اجلاس های تخصصي منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1392

ملاحظات
واحد ميزبان
موضوع اجلاس
روز
تاريخ
رديف
لغو گردید
هریس
 اجلاس معاونان پژوهش و فناوری
سه شنبه 
92/05/22
1
برگزار گردید
تبریز
 اجلاس روسای واحدها و مراکز و مسئولان دفاتر فرهنگ اسلامی
پنج شنبه 
92/05/24
2
برگزار گردید
اهر
اجلاس معاونان آموزشی و کارشناسان نظارت و ارزیابی
شنبه
92/06/02
3
موکول به تاریخ دیگر
کلیبر
اجلاس معاونان اداری و مالی و مدیران مالی
سه شنبه
92/06/12
4
برگزار گردید
بستان آباد
اجلاس معاونان دانشجوئی
سه شنبه
92/06/19
5
برگزار گردید
شبستر
اجلاس معاونان پژوهش و فناوری و مدیران طرح و برنامه و بودجه
پنج شنبه 
92/07/11
6
موکول به تاریخ دیگر
بناب
اجلاس روسای واحدها و مراکز و معاونان آموزشی
پنج شنبه 
92/07/18
7
برگزار گردید
صوفیان
اجلاس معاونان اداری و مالی و مدیران اداری
شنبه
92/08/11
8
موکول به تاریخ دیگر
سراب
اجلاس مسئولان دفاتر فرهنگ اسلامی
دوشنبه
92/08/27
9
برگزار گردید
میانه
اجلاس معاونان عمرانی
یکشنبه
92/06/24
10
برگزار گردید
تبریز
اجلاس کارشناسان حقوقی واحدها
پنج شنبه 
92/09/07
11
برگزار گردید
هادیشهر
اجلاس مسئولان دفاتر فرهنگ اسلامی
دوشنبه
92/10/16
12
موکول به تاریخ دیگر
ممقان
اجلاس معاونان دانشجوئی
پنج شنبه 
92/11/03
13
موکول به تاریخ دیگر
ایلخچی
اجلاس روسای واحدها و مراکز و معاونان پژوهش و فناوری
پنج شنبه 
92/11/10
14
موکول به تاریخ دیگر
آذرشهر
اجلاس معاونان آموزشی
پنج شنبه 
92/11/17
15
موکول به تاریخ دیگر
مرند
اجلاس معاونان پژوهش و فناوری
پنج شنبه 
92/12/15
16